• TURKEY
  • ROAMING

  • SMS
  • Data

Turkey Data Only SMS Rates

in Turkey

Price ($/SMS):

Turkey Data Only Data Rates

in Turkey

Price ($/MB):

  • SMS
  • Data